GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Recent Articles

ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยาในผู้สูงอายุ

  • ปิยาภรณ์ หงษา1, สุปรียา ตันพลีรัตน์2
  • พฤษภาคม-ธันวาคม 2562
  • Abstract | PDF

ประสิทธิภาพของกิจกรรมพืชสวนและพืชสวนบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม

  • จักริน ตาลาวนิช1, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล2
  • พฤษภาคม-ธันวาคม 2562
  • Abstract | PDF

ความสามารถในการทำงานลดลงของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

  • ปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
  • พฤษภาคม-ธันวาคม 2562
  • Abstract | PDF

Recent Issues

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2-3

พฤษภาคม-ธันวาคม 2562

หน้า: 45-55, 56-65, 66-78, 79-89, 90-101

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

มกราคม-เมษายน 2562

หน้า: 1-2, 3-8, 9-21

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3

กันยายน-ธันวาคม 2561

หน้า: 37-45, 46-52, 53-61, 62-69

News

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

[22 มกราคม 2563]

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อยู่ในกลุ่ม 2

...

อ่านต่อ »

เข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

[22 พฤศจิกายน 2562]

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Journal of Gerontology and Geriatric Medicine)

อยู่ในระหว่างเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567  วันที่ 10 เดือน มกราคม 2563

...

อ่านต่อ »

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

[4 มีนาคม 2562]

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย Integrated Health and Social Care for Longevity ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

...

อ่านต่อ »