GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3

Online

Online Journal 2020

หน้า: e19, e20, e21, e22

บทบรรณาธิการ

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นฉบับส่งท้าย พ.ศ. 2563 เป็นที่น่ายินดีว่าทุกบทความเป็นนิพนธ์ต้นฉบับในรูปแบบของงานวิจัยที่มีความเป็นพหุสาขา ได้แก่ การศึกษาภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งหลังได้รับยาเคมีบำบัด บทบาทการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปัจจัยทำนายพื้นที่ไขมันช่องท้องของผู้สูงอายุไทยที่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เอง และค่าจุดตัดเหมาะสมสำหรับการทดสอบการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ ในผู้สูงอายุเพศหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

ในโอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทบทวนบทความทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมคุณภาพของบทความให้มีมาตรฐานทางวิชาการและขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ให้ความสนใจส่งต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสาร หวังว่าวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการพฤฒาวิทยาให้ก้าวหน้าอย่างเป็นพหุศาสตร์ต่อไป


นิพนธ์ต้นฉบับ

1. บทบาทการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 • นันทรัตน์ พันธุ์เดช
 • (e19)
 • Abstract | PDF

2. ปัจจัยทำนำยพื้นที่ไขมันช่องท้องของผู้สูงอำยุไทยที่สำมำรถทำกิจวัตรประจำวันได้เอง

 • พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่, ปิยนุช วิเศษชาติ, วัชรินทร์ สุขสนาน, การะเกด ทองดอนโพธิ์,
 • (e20)
 • Abstract | PDF

3. การศึกษาภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้สูงอายุโรคมะเร็งหลังได้รับยาเคมีบำบัด

 • กิติยา พงษ์สุพต
 • (e21)
 • Abstract | PDF

4. ค่าจุดตัดเหมาะสมสาหรับการทดสอบการทรงตัวแบบเคลื่อนที่ ในผู้สูงอายุเพศหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 • สุภัชญา แพร่ไชยกูล1, วิไลลักษณ์ ทีปประสาน1, อนุชา คาส้อม2
 • (e22)
 • Abstract | PDF