GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3

Online

กันยายน-ธันวาคม 2561

หน้า: 37-45, 46-52, 53-61, 62-69

PDF

นิพนธ์ต้นฉบับ

1. การสำรวจความพึงพอใจของญาติต่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

 • ปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์, สุธีระ ทองประไพ, รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
 • (37-45)
 • Abstract | PDF

2. การศึกษาการใช้บันทึกช่วยจำเรื่องยาเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุเรื่องการใช้ยา ที่ห้องยาศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

 • จิดาภา ภูวกรกุลวุฒิ
 • (46-52)
 • Abstract | PDF

3. การศึกษาค่ากำลังกล้ามเนื้อมือในผู้สูงอายุในชุมชน

 • พนินทร กองเกตุใหญ่, วรินทร์ดา อ้อนคำภา, วันเพ็ญ วงศรีเทพ, วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
 • (53-61)
 • Abstract | PDF

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบ้านพักผู้สูงอายุเอกชนสำหรับผู้สูงอายุไทย

 • กรวิชญ์ ตั้งอยู่ดำรงกุล, วิลาวัลย์ เลาวกุล, สิริพร สาสกุล
 • (62-69)
 • Abstract | PDF