GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

มกราคม-เมษายน 2562

หน้า: 1-2, 3-8, 9-21

1. กัญชาในทางการแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ

  • ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
  • มกราคม-เมษายน 2562 (1-2)
  • Abstract | PDF

2. รากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ

  • ธิดาพร แซ่ลิ่ม
  • มกราคม-เมษายน 2562 (3-8)
  • Abstract | PDF

3. การประมาณการณ์และแนวโน้มกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

  • ศิริพันธุ์ สาสัตย์1, นงลักษณ์ พะไกยะ2, วาสินี วิเศษฤทธิ์1
  • มกราคม-เมษายน 2562 (9-21)
  • Abstract | PDF